Auxionize - лого

Общи условия


Въведение

Окшънайз АД управлява B2B-Платформа за търговия с наименование на домейна („Платформата“), на която е единствен собственик.

 

Тези Общи условия представляват правнообвързващо споразумение между Окшънайз АД (акционерно дружество, регистрирано в София, България, ЕИК 203556634) и Потребителя на Платформата, администрирана от Окшънайз АД.

 

Всички услуги, предоставяни от Платформата съответстват на модела бизнес-за-бизнеса, което означава, че Платформата не може да се използва от физически лица, действащи извън обхвата на своята търговска или стопанска дейност (търговия, бизнес, занаяти, свободни професии).

 

Преди да вземе участие в процесите в Платформата, Клиентът може и е препоръчително да се запознае сu насочващата информация и видео уроците, осигурени от Администратора на Платформата.


1. Приемане на условията

Като Потребител Вашето съгласие да спазвате и да се придържате към тези Общи условия се счита за дадено при първото използване на Платформата.

 

Регистрацията в Платформата като Клиент изисква изрично потвърждаване на това, че Клиентът е прочел и се е съгласил с Общите условия и всички допълнителни документи, упоменати в следващите редове, които представляват неразделна част от Споразумението, включително, но без да се ограничават до, нашите опции за Абонаментен план и нашата Политика за поверителност и „бисквитки“.

 

Ако ставате стана по това споразумение от името на Вашия работодател или действате в качеството си на служител, гарантирате, че сте упълномощен да бъдете страна по правнообвързващи договори от името на Вашия работодател. Освен това гарантирате, че сте запознали работодателя си с тези Общи условия и действате според неговото съгласие.

 

Окшънайз АД може да промени тези Общи условия без предизвестие и Потребителите/Клиентът се съгласяват да се придържат към тези промени. Отговорност на Потребителите/Клиента е да проверяват регулярно за промени в тези Общи условия.


2. Определения

Освен ако контекстът изисква друго, понятията с главна буква в тези Общи условия ще означават следното:

 

„Платформа“ ще означава онлайн място за търговия, което позволява на Купувачи и Продавачи да се срещат, да представят оферти и да сключват договори, намиращо се на домейн и неговите поддомейни;

 

„Администратор“ ще означава Окшънайз АД („Окшънайз“, „ние“, „Auxionize“) който администрира Платформата, осигурявайки и поддържайки нейните информационни ресурси и функционалности;

 

„Потребител“ ще означава всяко физическо лице, което осъществява достъп до и използва ресурсите, намиращи се на домейн; За целите на тези Обши условия, понятието „Потребител“ няма значението, заложено в §13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

„Клиент“ означава юридическото лице или самоосигуряващо се лице, от името на което се създава и се работи с Акаунт на Дружество.

 

Където това е приложимо, думите в единствено число ще имат значението на понятието в множествено число и обратно. Думите в мъжки род ще включват и женски и среден род и обратно. Думите за лица ще включват индивиди, сдружения, асоциации, тръстове, неперсонифицирани организации и дружества и обратно.


3. Създаване и управление на акаунт

Използването на Платформата, различно от използване на предоставените информационни ресурси, изисква регистрация.

 

Можете да осъществите достъп до функционалностите на Платформата като Купувач или като Продавач, в зависимост от това какъв тип Абонамент сте избрали да получите. Едно дружество може да закупи и двата типа Абонаментни планове и да действа в съответните граници.

 

При регистрация можете да създадете Акаунт на дружество или Акаунт на служител и да се присъедините към вече съществуващ Акаунт на дружество. Първо ще бъдете помолени да се идентифицирате. (За да разберете как администрираме Вашите лични данни, моля, разгледайте нашата Privacy and Cookie policy.)


3.1. Акаунт на дружество

 

Регистрирането на дружество изисква информация за идентифициране на юридическото лице. Платформата също така позволява самоосигуряващи се лица да създадат и боравят с Акаунт на дружество.

 

Създавайки Акаунт на дружество гарантирате, че разполагате с достатъчни представителни правомощия, за да осигурите правно обвързване на Клиента за целите на използването на Платформата до степента, посочена в тези Общи условия. Докато и освен ако Платформата не получи друга информация (чрез писмено известие), всички действия, предприети от името на Клиента, ще бъдат считани за валидни. Независимо от това, известяването на Администратора няма автоматично да анулира всички предишни действия, извършени от представителя на дружеството (мним представител). Предишните ангажименти, поети от мнимия представител, ще останат валидни в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

 

Клиентът е отговорен за верността и точността на информацията, предоставена на страницата на неговото Дружество и я обновява своевременно при необходимостa.

 

Създавайки Акаунт на дружество Клиентът гарантира, че има правото да извършва търговска дейност в рамките на Платформата, че е получил всички необходими лицензи и/или разрешителни и че спрямо него не са приложими никакви ограничения, включително, но без да се ограничават до: ембарго, международни санкции и други ограничения, които обективно възпират възможността за сключване на договори, и се задължава да изпълни добросъвестно всички задължения, произтичащи от договори, сключени чрез Платформата в качеството си на Купувач или Продавач.


3.2 Акаунт на служител

 

Ако Акаунт на дружество вече съществува, неговите служители могат да създадат Акаунти на служители, които ще бъдат обект на одобрение от Клиента. Всеки абонаментен план осигурява ограничен бой акаунти на служители, които могат да бъдат създадени/одобрени.

 

Одобрявайки заявката, Клиентът потвърждава връзката си със служителя и го упълномощава да бъде страна по правнообвързващи споразумения от името на Клиента в рамките на функционалностите на Платформата.

 

Клиентът (неговият представител), както и притежателите на Акаунти на служители, носят отговорност за поддържането на конфиденциалността на техния акаунт и парола и за ограничаване достъпа до техния компютър, както и, до степента, разрешена от приложимото законодателство, се съгласяват да поемат отговорност да всички дейности, извършвани през Акаунта на дружество/служител. При пробив в детайлите за влизане (акаунт и парола) Клиентът трябва незабавно да уведоми Администратора, за да могат да бъдат предприети навременни мерки за сигурността на акаунта. Известяването на Администратора няма автоматично да анулира всички предишни действия, извършени през акаунта, в който има пробив.

 

Нито Клиентът (неговият представител), нито неговите служители имат право да прехвърлят Акаунта на дружеството или служителя или детайлите за влизане. Ако дадено лице спре да бъде служител на дадено дружество отговорност на Клиента е да деактивира правата на неговия Акаунт на служител. Всички действия, извършени преди деактивирането, остават обвързващи за Клиента.

 

Администраторът има право да откаже създаването на акаунт на даден Клиент ако:

 

Е предоставена недостатъчна информация за идентифициране на юридическото или самоосигуряващото се лице;
Налице е достатъчна информация за предходни установени или подозирани нарушения на някое от изричните или имплицитни задължения на Клиента в съответствие с тези Общи условия или други правнообвързващи потребителски споразумения на други платформи, поддържани от същия Администратор.

 

4. Верификация

Верификацията е доброволна услуга, предлагана от Администратора за Клиенти на Платформата, желаещи да се възползват от нея.

 

Ако Клиентът избере това, може да получи статус “Verified” („Проверен“) като заплати допълнителна такса (освен ако таксата е включена в неговия Абонаментен план) и като предостави изискуемата информация и материали за идентификация. За онези опции на Абонаментния план, които включват безплатна Верификация, услугата остава доброволна и ще бъде предоставена при заявка от Клиента.

 

След това служител на Окшънайз ще извърши необходимите проверки и ще удостовери съществуването на Клиента като юридическо лице или самоосигуряващо се лице, точността на информацията за дружеството и представителните правомощия на лицето, боравещо с акаунта.

 

С оглед естеството на услугата, Администраторът ще поиска минималното количество лични данни, необходими за установяване на самоличността и представителните правомощия на лицето, боравещо с акаунта. За да разберете как обработваме тези данни, може да се запознаете нашата Политика за поверителност.

 

Администраторът може да откаже Верификация, ако информацията, предоставена от Клиента, е недостатъчна или невярна.

 

За всяка Верификация се отбелязва датата, на която е извършена проверката, което означава, че оттогава може да са настъпили промени и Окшънайз не може да гарантира за тези обстоятелства; освен това Верификация от Окшънайз не може да замести Удостоверението за актуално състояние, в случай че даден национален и международен регламент или самият Клиент изискват такова.

 

5. Планове и плащане (Абонаментни планове)

Платформата предлага набор от Абонаментни планове, които включват различни нива от права и ограничения на Клиента, както е подробно описани в нашите Абонаментни планове , които са неразделна част от това споразумение.

 

Ниво 0 /нула/ е опцията за безплатен абонамент.

 

Абонаментният план може да включва следния неизчерпателен списък от параметри (cut-offs) съответно за Продавачи или Купувачи:

 

Продавачи

 

Лимит на оборот по поръчки, Лимит на оборота, Лимит на оборот по търгове, Брой продукти в номенклатура, Лимит на оборот по номенклатура, Оферти в номенклатура, Брой продукти в номенклатура, Брой потребителски акаунти, Оферти в номенклатура, File Storage (GB), Брой потребителски акаунти, Известия към продавачи, File Storage (GB), Брой победители, Известия от купувачи, Фирмена страница, Региони, Многокритериен търг, Достъп до фирмени страници , Предтърг, Автоматично офериране,  Достъп до фирмени страници, Контакт с Auxionize, Срок на отговор, Видимост на търгове преди абонамент, Пропуск за Продавач, Верификация

 

Купувачи

 

Лимит на оборот по поръчки, Лимит на оборота, Лимит на оборот по търгове, Брой продукти в номенклатура, Лимит на оборот по номенклатура, Оферти в номенклатура, Брой продукти в номенклатура, Брой потребителски акаунти, Оферти в номенклатура, File Storage (GB), Брой потребителски акаунти, Известия към продавачи, File Storage (GB), Брой победители, Известия от купувачи, Фирмена страница, Региони, Многокритериен търг, Достъп до фирмени страници, Предтърг, Автоматично офериране, Достъп до фирмени страници, Контакт с Auxionize, Срок на отговор, Видимост на търгове преди абонамент, Пропуск за Продавач, Верификация, Региони

 

В зависимост от това кой Абонаментен план изберете, ще имате ограничение или лимит за всеки параметър. Наличен е и Индивидуален абонаментен план, чиито параметри са обект на преговори между Администратора и Клиента.

 

Абонаментните планове са валидни за период от една календарна година (365 дни) или докато бъде достигнат лимита по който и да е параметър, в зависимост кой момент настъпи по-рано, след което Абонаментният план е изчерпан. (Моля, разгледайте Абонаментния план за да разберете как се калкулират лимитите.) Клиентът може да поднови Абонаментния си план с такъв от същото, по-ниско или по-високо ниво.

 

Цената се заплаща изцяло преди активиране на Абонаментния план. Клиентите от най-високото ниво имат опцията да заплащат годишната цена на месечни вноски. Първата вноска се заплаща преди активиране на акаунта, докато следващите са дължими 7 дни преди започването на новия месец.

 

Ако Клиентът е избрал Абонамент ниво 0 /нула/, не се заплаща годишна цена, но както е описано подробно в Абонаментните планове , някои услуги ще бъдат ограничени, например ще има ограничена видимост за офертите на конкурентите и участниците.

 

Правилата за Абонамент ниво 0 /нула/ се прилагат и в ситуации, при които Клиентът е Абонаментния си план, за което Платформата ще уведоми своевременно. Платформата ще предложи актуализиране на Абонаментния план, което да е по-подходящо за количеството сделки, които Клиентът генерира.

 

Ако Клиентът избере актуализация на Абонаментният си план преди изчерпването му, Платформата ще преизчисли цената за Абонаментния план, в зависимост от времето, което е изминало и заплатените до момента суми, така че Клиентът доплаща единствено разликата в цената на плановете. Моля, обърнете внимание, че няма опция за връщане към по-нисък Абонаментен план за времето на валидност на настоящия Абонаментния план. Независимо от това, при подновяване на Абонаментния план, Клиентът може да избере план от по-ниско ниво.

 

Плащане

 

Платформата предлага следните опции за плащане:

 

Банков трансфер, при който се получава достъп след получаване на плащането
Плащания с дебитна/кредитна карта, които биват обработени незабавно чрез Stripe.

 

Системата ще генерира фактура за всяко плащане, направено към Окшънайз АД.

 

В случай, че даден Клиент стане длъжник за период от над 30 дни, Платформата ще замрази Акаунта на дружеството докато задълженията му бъдат напълно погасени. Администраторът задържa заплатени преди това суми, ако има такива, Администраторът може да инициира съдебно производство за събиране на дължимите плащания.

 

Автоматично подновяване на абонамента

 

Закупувайки Абонаментния план Вие се съгласявате на автоматично подновяване, от което можете да се откажете като изпратите изрично съобщение по електронна поща до info@auxionize.com или използвайки функционалностите на Платформата. Това действие ще отмени клаузата за подновяване.

 

Отмяната на повтарящото се подновяване е налична до последния ден на Абонаментния план (края на календарната година или достигането на лимит на параметър).

 

Ако Клиентът не е отменил подновяването:

 

Ако Клиентът е избрал да заплаща на Окшънайз АД чрез банков трансфер, Платформата автоматично ще генерира проформа фактура и подновяването ще настъпи при заплащане;
Ако Клиентът е избрал да заплаща на Окшънайз АД чрез дебитна/кредитна карта, Stripe ще направи автоматично изтегляне, което ще поднови незабавно Абонаментния план.

 

6. Система за оценка

Платформата поддържа система за оценка, която позволява на Клиентите да оценяват Акаунти на дружества и да оставят коментари. Тази информация е и ще остане видима за други Клиенти

 

Администраторът не участва в самото оценяване и не поема отговорност за резултатите от него.

 

Клиентът не трябва да предприема действия, които да подкопават системите за обратна връзка или оценка.


7. Анулиране на абонамент и деактивиране на акаунт

Клиентът може да избере да анулира своя Абонаментен план, изпращайки имейл до info@auxionize.com или използвайки функционалностите на Платформата. В такъв случай независимо кога е настъпила отмяната, Администраторът има право да задържи заплатената годишна (месечна) цена.

 

При анулиране на Абонамент, Акаунтът на дружеството ще бъде прехвърлен обратно към права за Абонамент ниво 0 /нула/.

 

Ако Клиентът е избрал да се откаже от автоматичното подновяване, Акаунтът на дружеството ще бъде прехвърлен обратно към права за ниво 0 /нула/. на деня след последния ден на Абонаментния план (в края на календарната година или при достигането на лимит по параметър).

 

Клиентът може на всеки етап да оттегли правата, дадени на даден Акаунт на служител, като го деактивира.

 

Клиентът може също така де деактивира Акаунта на дружеството. Това действие няма да изтрие автоматично информацията, генерирана на Платформата. За да бъде изтрита цялата видима информация за Клиента, същият трябва да избере опцията „Забравяне на моите данни“ при деактивиране на акаунта.

 

Администраторът има право да замрази и/или да забрани достъпа на даден Клиент или да изтрие неговия акаунт в случаите, конкретно описани в настоящите Общи условия или при други системни или тежки случаи на неспазване на Общите условия или на допълнителните документи, включително ако е налице достатъчна информация за предходни установени или подозирани нарушения на някое от изричните или имплицитни задължения на Клиента в съответствие с тези Общи условия или други правнообвързващи потребителски споразумения на други платформи, поддържани от същия Администратор.

 

Независимо от причините за прекратяване на акаунта, всички неизвършени плащания остават дължими и платими в съответствие с тези Общи условия.


8. Ограничения за потребителите

Съгласявайки се с тези Общи условия, Вие като Потребител или Клиент, се съгласявате да се въздържате от включените в следния неизчерпателен списък от нарушения:

 

Нарушаване или заобикаляне на закони, регулации, права на трети страни или на нашите системни политики или определения за статуса на Вашия акаунт;


Нарушаване или заобикаляне на закони, регулации, права на трети страни или на нашите системни политики или определения за статуса на Вашия акаунт;

 

Изкуствено разделяне на бизнеса на дружеството в различни Акаунти на дружества;


Опити за регистриране на Акаунт на дружество за същото юридическо лице или самоосигуряващо се лице, но под различно име или използвайки подставено лице, ако предишният акаунт е бил замразен или забранен поради нарушение на тези Общи условия;


Всеки друг опит за заобикаляне на тези Общи условия и ролята на Платформата като доставчик на услуги;

 

Публикуване на невярно, неточно, подвеждащо, заблуждаващо, клеветническо или обидно съдържание;


Нападателно или друго неподходящо поведение спрямо други Клиенти или Потребители на Платформата;


Недобросъвестно използване на информацията и/или съдържанието на други Клиенти или използването им по начин, несвързан с услугите, предоставяни от Платформата;


Използване или разпространение на друга информация (факти, данни, документи и др.), до която сте получили достъп чрез използването на Платформата, за цели, несвързани с услугите на Платформата;


Предприемане на действия, които подкопават системите за обратна връзка или оценка;


Разпространение на нежелана поща, непоискана или групова електронна комуникация, верижни писма или пирамидални схеми;


Разпространение на вируси или други технологии, които могат да навредят на Платформата или на интересите или собствеността на нейните потребители;


Използване на интернет роботи, „паяци“, скрепери, инструменти за добиване на данни, инструменти за събиране и извличане на данни или други автоматизирани начини за достъп до услугите на Платформата за всякакви цели, освен с изричното предварително разрешение на Администратора;


Намеса във функционирането на Платформата като налагане на необосновано или диспропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура;

 

9. Отговорност

Освобождаване от отговорности

 

Администраторът на Платформата не участва в сключването на сделки между Купувачи и Продавачи, освен чрез осигуряване пространството и опциите за представяне и приемане на офертите. Договорите се сключват само между Купувача и Продавача и спецификациите на всеки договор се описват и/или договарят между страните по договора (Купувачи и Продавачи).

 

Клиентът, бил той Купувачи или Продавач, носи отговорност за надеждността и верността на информацията, предоставена на страницата на неговото дружество и/или на друго място в Платформата от неговите представители, както и за всички действия, предприети от служителите на Клиента чрез техните лични акаунти.

 

Ако даден Акаунт на дружество не е Верифициран, не можем да гарантираме верността или точността на информацията, представен на страницата на дружеството. Но ако даден акаунт е отбелязан като “Verified” („Проверен“), това означава, че служител на Окшънайз е проверил и потвърдил съществуването на Клиента като юридическо лице или самоосигуряващо се лице, представителните правомощия на лицето, боравещо с Акаунта на дружеството и неговите правомощия да действат от името на Клиента и да го обвързват правно към момента на извършване на проверката. (За повече информация относно процеса на верификация, моля, разгледайте §4 „Верификация“ по-горе).

 

Администраторът може да улесни процесите на преговори, но ние нямаме контрол над, нито можем да гарантираме и не можем да поемем отговорност за: възможността на Купувачите да заплатят за артикулите или услугите; възможността на Продавачите да продават артикули или услуги; съществуването, качеството или законността на предлаганите стоки и услуги или това дали даден Купувач или Продавач реално ще изпълни даден договор. Окшънайз не поддържа, промотира или одобрява нито една от офертите, представени от Купувачите или Продавачите, нито упражнява контрол над типа или качеството на стоките и услугите, които се предлагат, нито за възможността им да бъдат обект на законни сделки. Цялата информация относно сключването на договори е представена чрез Платформата във вида, предоставен от Клиента, освен ако не е посочено друго.

 

Клиентът изрично се съгласява с това, че използването на функционалностите на Платформата е на негов собствен риск.

 

Без това да нарушава горепосоченото, Администраторът може да предприеме съдебни действия срещу даден Клиент, който не изпълнява своите договори с други Клиенти на Платформата или използва Платформата за търговия с незаконни стоки или услуги, за вредите, причинени на Платформата и/или нейния Администратор, включително вреди на репутацията им.

 

Целият обмен на фактури и документи се осъществява само между Купувача и Продавача, чиято отговорност е и предприемането на необходимите действия за спазване на националните и международните данъчни и транспортни регламенти, мита и всички други въпроси, свързани с изпълнението на договора между Купувача и Продавача.

 

Клиентът се съгласява да обезщети и освободи Администратора (включително неговите свързани лица, както и техните съответни длъжностни лица, директори, служители, представители) от отговорност относно всеки иск или жалба, включително мотивирани правни разходи, предявени от трети страни поради или произтичащи от друго нарушение на Общите условия от Клиента, неподходящото използване на Платформата от него или нарушението на даден закон или права на трета страна.
10. Интелектуална собственост и съдържание на Клиента

 

Окшънайз АД притежава правата на интелектуална собственост за Платформата в нейната цялост. Цялото съдържание, включено в или налично на Платформата като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио и видео клипове, дигитални изтегляния, бази данни и компилации данни, дизайн на уебсайт, софтуер и други, които не са изрично посочени, е собственост на Окшънайз АД или неговите доставчици на съдържание и е защитено от българските и международните закони за авторски права, освен ако не е посочено друго.

 

Администраторът предоставя на Потребителя ограничена, неизключителна, непрехвърлима и без право на сублицензиране, лицензия на достъп и използване на функционалностите на Платформата по начина и до степента, описани в тези Общи условия и Абонаментния план на Клиента. Всички права, които не са изрично предоставени на Клиента, са запазени и се притежават от Окшънайз АД.

 

Изрично се забранява на Клиента и Потребителя да изтеглят, съхраняват, възпроизвеждат, прехвърлят, показват (включително, но не ограничено до: чрез интранет или екстранет сайт), копират, продават, публикуват, разпространяват, предоставят достъп до съдържание за цели, различни от тези, посочени в този документ, или да преотдават лицензията , да отдават под наем и на лизинг, да прехвърлят или предоставят права, да експлоатират или използват с търговски цели защитеното съдържание на Платформата без изричното предварително съгласие на притежателя на правата на интелектуална собственост.

 

В допълнение, търговските марки на Окшънайз не могат да бъдат използвани във връзка с даден продукт или услуга, които могат по някакъв начин да доведат до объркване на клиентите или да дискредитират Платформата и нейния Администратор.

 

Цялата информация и съдържание на Клиента, които той е избрал да сподели на Платформата, било то на неговата страница или на друго място, включително неговите търговски марки, остават собственост на Клиента. Клиентът също така гарантира, че съдържанието, публикувано от него, е обект на неговите изключителни права и не нарушава правата на трети страни.

 

Качвайки съдържанието на Платформата, Клиентът се съгласява това съдържание да бъде използвано от Администратора за целите на работа на Платформата, включително за целите на промотиране на Платформата чрез публично идентифициране на нейните Клиенти и съдържанието, което те са направили видимо. Качването на съдържание на Клиента на Платформата не предоставя на други Клиенти правото да използват това съдържание.

 

Клиентът може да управлява това колко от съдържанието е видимо за други Клиенти и Потребители на уебсайта, коригирайки опциите за Видимост на неговия Акаунт на дружество, в съответствие с правата на неговия Абонаментен план. Освен това Клиентът разбира и се съгласява, че действията, предприети за сключване на даден договор, са видими не само за отсрещната страна, но и за други участници в търга или Потребители на Платформата, в зависимост от техните настройки за видимост на конкретния търг/оферта.

 

Администраторът има право, но не и задължение да наблюдава и редактира или отстрани всяка дейност или съдържание. Администраторът няма да носи отговорност за съдържание, публикувано от Клиента или трета страна и не е отговорен за нарушението на права, свързани със съдържанието, качено от Клиента. Администраторът може да потърси отговорност от Клиента за всички вреди, произтичащи от незаконно използване на съдържание, нанесени на Платформата и нейния Администратор пряко или косвено.


11. Задължение за сътрудничество

Окшънайз има право по всяко време и по своя собствена преценка да изиска, а Клиентът е задължен да предостави в цялост, точно и вярно всички изисквани обяснения, информация, документация и други подобни, относно:

 

доказателства за съществуването и относно регистрационната информация на Клиента като юридическо лице или самоосигуряващо се лице;


доказателства за представителните правомощия на лицето, боравещо с Акаунта на дружеството;


доказателства във връзка с реалното сключване на договори чрез Платформата и изпълнението на договорните задължения;


всякаква информация при подозрение за заобикаляне на тези Общи условия;


всяка друга информация, която, по мнение на Администратора, се отнася до удостоверяването на спазването на задълженията на Клиента в съответствие с тези Общи условия;

 

Клиентът приема, че във връзка с разследването на потенциални нарушения на тези Общи условия, Администраторът има право, по своя преценка, да предостави информация на други Клиенти във връзка със защитата на правата и интересите на Администратора или на трети страни по отношение на приложението и прилагането на тези Общи условия;


12. Нарушение на Общите условия

При установено или подозирано нарушение на някое от изричните и имплицитни задължения на Клиента в съответствие с тези Общи условия, включително задължението му да не прави опити да ги заобикаля, Администраторът има право да:

 

замрази временно достъпа до Акаунта на дружеството или изцяло да забрани (включително изтрие) Акаунта на дружеството, като впоследствие по своя преценка откаже да пререгистрира същия Клиент или свързано лице;

 

При пълна забрана на достъп Администраторът ще задържи предплатените суми. Администраторът може да инициира съдебно производство за събиране на дължимите плащания..

 

изтрие съдържание или части от него;

 

Администраторът също така има право да предприеме действие, когато, по негово мнение, има риск за Платформата, Администратора и/или друг Клиент и в случай на подозирано нарушение на закона.


13. Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези Общи условия се ръководят от законите на Република България, без позоваване на нормите за колизия на правото.

 

Клиентът се съгласява с това, че българските съдебни органи имат изключителна юрисдикция за разглеждане на дела и вземането на решение по всяко дело, иск или процедура и/или да уреждане на всеки спор, произтичащ от или свързан по някакъв начин с тези Общи условия, с тяхната валидност.


14. Запазване на валидността на договора

Следните раздели запазват своята валидност дори и след прекратяване на Потребителското споразумение:

 

Планове и Плащане, Освобождаване от отговорност; Интелектуална собственост и съдържание на Клиента; Приложимо законодателство и юрисдикция.

 

Ако някоя от клаузите на тези Общи условия стане невалидна, незаконна или неприложима в даден аспект според даден закон, валидността, законността и приложимостта на останалите клаузи няма да бъде засегната или увредена по никакъв начин.