Auxionize - лого

Auxionize и пълния потенциал на фирмените покупки в условията на инфлация и несигурни доставки

Публикувано на декември 9, 2022
Auxionize и пълния потенциал на фирмените покупки в условията на инфлация и несигурни доставки

В сегашните турболентни времена фирмите и отделите им за снабдяване се налага да се справят с едни от най-тежките пазарни условия и среда, с които са се сблъсквали изобщо. Комбинацията от глобални фактори, включително сътресенията от COVID-19 пандемията, недостига на работна ръка и някои промени в търговската политика на глобалните лидери, обърнаха всички положителни тенденции, от които глобалната икономика печелеше през последните десетилетия. А в същото време руската инвазия в Украйна предизвика най-тежката хуманитарна криза в Европа от времето на Втората световна война и допълнително навреди на градени с десетилетия икономически отношения. 

Какво се промени през последната година?

В годините преди пандемията увеличаващата се производителност и намаляващата в резултат на това себестойност на много суровини, материали и услуги постигнати благодарение на глобализацията на веригите за доставка и гъвкави стратегии, прилагани на момента, позволиха на фирмите и снабдяването им да бъдат все по-ефективни. Но сега пика на инфлацията и честия недостиг на ключови суровини изведоха на показ много недостатъци на традиционните модели за доставки и поставиха фирмите пред угрозата да работят при драстично свити маржови или дори пред спиране на дейността. Част от тези недостатъци се изразяват в следните направления:

  • Липса на дългосрочна стратегия за управление на риска, свързан с доставки на ключови за дейността материали или услуги от ограничен брой доставчици
  • Прекормерна концентрация на доставки по едни и същи вериги
  • Липса на адекватен анализ за възможностите за допълнителна оптимизация на доставките и натрупване на инертност в операциите по доставки
  • И не на последно място недостатъчно имплементиране на технологични решения за управление на отношенията с доставчици, което да позволи на компаниите да ограничат изброените по-горе рискове при възможно най-високата ефективност на доставките. 

Новото нормално за фирмените доставки. 

За да оперират в този изцяло нов контекст фирмите и отделите им за покупки се сблъскват с фундаментални промени в управлението, практиките и възможностите на доставчиците си. Новото нормално вече не е онова, в което отдела за покупки можеше да си позволи с едно годишно RFP да си осигури регулярните доставки на ключова за дейността суровина или услуга и да разчита, че това ще донесе на компанията Х% по-висок марж. Новото нормално изисква закупчиците да са постоянно адекватни на среда, която е изключително динамична и несигурна, а това няма как да стане без прилагането на нови решения и тактики в процеса на избор на доставчици. A това минава през отговорите на няколко ключови въпроса, на които трябва да се отговори:

  • Оценили ли сме ясно потенциалния ефект от инфлацията, волатилността на пазарите и смущенията във веригите за доставки на ниво доставчиците, с които работим?
  • Разбираме ли достатъчно добре индустрията на нашите доставчици и можем ли да реагираме адекватно при сътресения в тяхната вертикала?
  • Имаме ли план как да реагираме при неблагоприятни сътресения в индустриите на нашите доставчици и как да намалим риска ако доставчик, с който работим повиши рязко цените си или не е в състояние да отговори на нашето търсене?
  • Как можем да подобрим изцяло работата на звеното за фирмени покупки за да бъдем адекватни спрямо предизвикателствата на това “ново нормално”

Пътната карта към по-ефективни и сигурни доставки чрез Auxionize. 

За да отговори адекватно и практически на горните въпроси всяка фирма или организация трябва да разполага с нужните инструменти и да извърви нужните стъпки, които от екипа на Auxionize можем да представим като пътна карта в 9 ключови етапа към постигането на краткосрочните, средносрочни и дългосрочни цели на компаниите по пътя не само към справянето със сегашната несигурна ситуация, а и към осигуряването на дългосрочна сигурност в доставките и тяхната ефективност. 

Приоритизирайте категориите продукти, които купувате спрямо критичността им за дейността и тяхната специфика Използвайте глобалния продуктов каталог (виж карето) за да формализирате хомогенните категории (консумативи, стандартни външни услуги, регулярно поръчвани продукти с широко предлагане) Създайте своите гъвкави и фиксирани IPS-и и нотифицирайте незабавно регистрираните доставчици за тези категории
Осигурете среда за колаборация между специалистите и закупчиците ви, в която да формализират специфичните за дейността ви продукти и услуги (например ИТ решения, компоненти произвеждани от подизпълнители, външни услуги изискващи конкретна експертиза и възможности) Използвайте предтърговете за да получите адекватна обратна връзка от потенциални доставчици и изпълнители относно формализацията на специализирани IPS-и След прецизирането на формализацията стартирайте търгове за избор на изпълнители и доставчици, съобразени със спецификата на съответната индустрия (отворени и затворени търгове, търгове с явно, полуявно и тайно наддаване и т.н.)
Анализирайте регулярно резултатите от проведените търгове и оптимизирайте процесите за бъдещи такива За хомогенните продукти, които поръчвате регулярно създайте IPS номенклатури, по които доставчиците да актуализират офертите си и така да се конкурират в условията на вечен търг Извършвайте анализ на разходите и постигнатите резултати за дългосрочно планиране и постигане на целите за ефективност. 

Историята е красноречива, че във времена на кризи и несигурност оцеляват и просперират не най-големите,а най-адаптивните и именно затова такива времена са допълнителен стимул за всяка бизнес организация да внедрява нови и иновативни решения, чрез които да повишава ефективността си, а дори и да увеличава пазарния си дял и резултатите си. Или както казва клишето “Не големите изяждат малките, а бързите поглъщат бавните”. 

Използвани понятия от Auxionize:

Глобален продуктов каталог – Създава общ език за комуникация между продавачи и купувачи и автоматично свързва търсенето с предлагането за всеки продукт или услуга. Kупувачите получават незабавен и автоматичен достъп до доставчици на желаните от тях продукти. Продавачите също получават незабавен и автоматичен достъп до активни купувачи всеки път, когато те искат да направят покупка.

IPS – Interchangeable product set, Сет от взаимозаменяеми продукти: в IPS купувачите групират продукти, които еднакво отговарят на техните нужди и получават оферти за всички тях на едно място. Така постигат оптимизация и намаляват времето за проучване на цени и продукти, тъй като сравняването на оферти за сходни продукти е по-лесно от всякога.

Формализация – Детайлно и пълно описание на продуктите с техните специфични технически характеристики, така че да се осигури пълна съпоставимост на конкуриращи се оферти при пълна прозрачност за възложителя.

Предтърг – Предтърговете представляват публична чернова на бъдещите търгове. В периода на предтърг, проактивните продавачи консултират купувачите относно спецификациите на продуктите и условията на покупката. По този начин предтърговете намаляват риска от неуспешен търг поради неинформираност на купувача.

Полезно? Споделете с приятелите си:

Facebook
Twitter
LinkedIn